Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ik Wil Leuk Speelgoed

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 – Het aanbod

ARTIKEL 5 – De Registratie

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht consument

ARTIKEL 8 – Kosten in geval van herroeping consument

ARTIKEL 9 – Uitsluiting herroepingsrecht consument

ARTIKEL 10 – De prijs

ARTIKEL 11 – Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 12 – Levering en uitvoering

ARTIKEL 13 – Betaling

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

ARTIKEL 15 – Exoneratieclausule

ARTIKEL 16 – Conversieclausule

ARTIKEL 17 – Geschillen

ARTIKEL 18 – Branchegarantie

ARTIKEL 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden thuiswinkel


ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon of rechtsbevoegde personenvennootschappen, die voor bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance doeleinden bestellen;
 5. Klanten: zowel consumenten als ondernemers;
 6. Dagkalenderdag;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en verkopende partij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Eco Shop Online handelend onder de namen: Bijzonderduurzaam.nl & Ikwilleukspeelgoed.nl

Vestigingsadres:
Hollandsestraat 46
2983 TJ Ridderkerk

Bereikbaarheid:
Openingstijden: Maandag t/m zondag van 8:00 uur tot 23:59 uur
E-mailadres: info@ecoshoponline.nl
Telefoonnummer: +31 6 39 88 93 32
KvK-nummer: 63302861
Btw-identificatienummer: NL001246235B68

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Algemene voorwaarden die afwijken van de volgende bepalingen of er mee in strijd zijn, zijn niet van toepassing.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 1. De gegevens van de bestelling zijn eenvoudig te archiveren, door hetzij de op de laatste pagina van de bestelprocedure in de internetshop samengevatte gegevens met behulp van de functies van de browser op te slaan, hetzij de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten, die de ondernemer per e-mail na het afsluiten van de bestelling op het door de klant opgegeven e-mailadres doet toekomen.
 2. De overeenkomst wordt na de totstandkoming door de ondernemer gearchiveerd voor gebruik in het kader van de afwikkeling van de opdracht (ook door via ons ingezette opdracht afwikkelingspartners, verzendingspartners of voor gebruik door een zakelijke partner), voor eventuele garantiegevallen, voor verbeteringen van ons aanbod en voor productaanbevelingen, maar is om veiligheidsredenen niet direct door de klant op te vragen;

ARTIKEL 5 – DE REGISTRATIE

 1. De klant is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe en volledige opgave bij de voor de registratie vereiste invoer van de persoonlijke gegevens. De klant is verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor inhouden die zij in de daarvoor toegankelijke sectoren plaatst. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Aanspraak op opslag of publicatie van de geplaatste inhouden, bestaat niet.
 3. De klant dient zich te onthouden van iedere storing van de webpagina’s of verdergaand gebruik van de toegankelijke data buiten het binnen dat platform beoogde gebruik. Manipulaties met het doel onterechte betalingen of ander profijt ten nadele van de ondernemer of haar zakenpartners, kunnen, naast juridische consequenties, met name ook tot verlies van toegang leiden.
 4. Iedere klant is slechts gerechtigd één klantenrekening tegelijk te voeren. De ondernemer behoudt zich het recht voor, meervoudige aanmeldingen te schrappen.

ARTIKEL 6 – DE OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten met de ondernemer kunnen alleen in het Nederlands worden gesloten.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod (te drukken op `bestelling bevestigen`) onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt direct na het verzenden van de bestelling.
 3. De levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering), vindt niet eerder plaats dan na creditering van het volledige bedrag op de rekening van de ondernemer. Als de betaling niet voor een tijdstip van 9 dagen na verzending van de bevestiging plaatsvindt, ziet de ondernemer af van de overeenkomst, met als gevolg dat de bestelling nietig is en de ondernemer geen leveringsplicht meer heeft. De bestelling is dan voor beide partijen zonder verdere gevolgen afgedaan.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen, conform artikel 7:46 d BW. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer en zal hij het product met alle geleverde toebehoren ongeschonden en in de originele staat en verpakking in overleg met de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 8 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING CONSUMENT

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen op de rekening die voor betaling is gebruikt.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 ARTIKEL 9 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

De ondernemer sluit het herroepingsrecht uit voor de volgende producten:

 1. die door de ondernemer stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 10 – DE PRIJS

 1. De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW. Eventuele verzendkosten worden separaat vermeld.
 2. De prijzen die op de site zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

ARTIKEL 11 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Indien het bestelde artikel na een (herhaalde) aanbieding door de vervoerder wordt geretourneerd, zullen de extra kosten van een eventuele herlevering voorrekening van de klant komen.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding. Ook de ondernemer komt in dat geval het recht toe de overeenkomst te ontbinden. Annulering moet schriftelijk aan de wederpartij plaatsvinden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 – BETALING

 1. In principe biedt de ondernemer de volgende betaalwijzen aan: iDeal, BanContact/misterCash en Paypal en houdt zich bij iedere bestelling het recht voor bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. De ondernemer accepteert alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). In geen geval neemt het bedrijf de kosten van een geldtransactie voor haar rekening.
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na levering. Hierna is de klant in verzuim.
 5. De levering van het product vindt in de regel plaats door de betreffende zakenpartner van de ondernemer.
 6. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer, zonder nadere ingebrekestelling, het recht om aan de klant de buitengerechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening te brengen, met een minimum van € 100,00, alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum, een en al onverminderd de aanspraak op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.
 7. Behoudens tegenbewijs strekken de factuur van de ondernemer en daarbij behorende administratieve gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de klant gehouden is tot betaling over te gaan.
 8. Tot de volledige betaling blijft het product eigendom van (de zakenpartner van) de ondernemer.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer binnen 48 uur na levering gemeld worden op het mailadres info@ikwilleukspeelgoed.nl vergezeld met een foto van de beschadiging.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is de Rechtbank te Rotterdam bevoegd. Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – EXONERATIECLAUSULE

De aansprakelijkheid van de ondernemer is ten allen tijde beperkt tot de dekking die haar verzekering biedt.

ARTIKEL 16 – CONVERSIECLAUSULE

Indien afzonderlijke bepalingen in de overeenkomst met inbegrip van deze regelingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, of als de overeenkomst een onvoorzien hiaat vertoond, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of delen van zulke bepalingen onverlet. In plaats van de nietige of ontbrekende bepalingen treden de overeenkomstige wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 18 – BRANCHEGARANTIE

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000, – per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000, – per bindend advies, wordt €10.000, – uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000, -, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000, – uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARTIKEL 19 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 20 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.